fbpx

Regulamin sklepu internetowego

§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Duska, dostępny pod adresem internetowym www.duska.com.pl prowadzony jest przez Kalpa Kamil Kijewski
  z siedzibą w Warszawie, ulica Antoniego Kacpury 24, zarejestrowana jest w Centrali Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej NIP: 9522184506, REGON: 380820355.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu .

§2 Definicje

 1. Konsument- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kalpa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9522184506, REGON 380820355
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.duska.com.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach
  w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 Kontakt ze sklepem 

 1. Adres Sprzedawcy/Adres do zwrotów: KALPA ul. Antoniego Kacpury 24 04-480 Warszawa
 2. Wiadomości za pośrednictwem portalu Facebook: www.facebook.com/duskacompl

§4 Płatności oraz dostawa

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:  Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, przesyłka do paczkomatu, przesyłka kurierska zagraniczna
 2. Dostawa może opóźnić się z przyczyn niezależnych od producenta.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: Płatność za pobraniem, płatności elektroniczne przelewy24/ PayPal / karta płatnicza
 4. W paczce nie ma paragonu fiskalnego ponieważ firma KALPA korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencji obrotu za pomocą kasy fiskalnej
  (podst. prawna: Rozp. Min. Finansów z dnia 26.07.2010r. Dz. U. Nr 138, poz. 930 z późn. zm.).
  Potwierdzenie płatności wraz z potwierdzeniem dostawy zamówienia jest pełnoprawnym dowodem zakupu.

§5 Prawo odstąpienia od umowy ( ZWROTY)

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny bądź dokonać wymiany – przed odesłaniem upewnij się, że zwracany produkt nie posiada zapachów i nie nosi śladów użytkowania.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy poprzez odesłanie danego produkt wraz z wypełnionym formularzem zwrotu  ( link do pobrania
  na samym dole)
 4. FORMULARZ NALEŻY WYSŁAĆ RAZEM JEDNĄ PACZKA ZE ZWRACANYM PRODUKTEM. Nie mamy obowiązku informować o nadejściu
  do nas zwrotu, dlatego uprzejmie prosimy wysyłać  z opcją śledzenia paczki i zachować potwierdzenie w celu ewentualnej weryfikacji wysyłki. Nie odbieramy paczek wysłanych do nas za pobraniem.

Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na wskazany przez Konsumenta w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt, wraz z formularzem zwrotu, na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne
  do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§6 Wymiana towaru

 1. Jeżeli chcą państwo wymienić produkt na inny prosimy o wysłanie przesyłki na adres: Kalpa ul. Antoniego Kacpury 24 04-480 Warszawa wraz z informacja na jaki produkt mamy wymienić, numer zamówienia oraz adres do wysyłki. Koszty wysyłki oraz ponownego nadania ponosi Konsument.
 2. Jeżeli został dostarczony inny model niż był zamawiany prosimy o wysłanie go do sprzedawcy na swój koszt listem poleconym ( koszt 8 zł będzie zwrócony) oraz dołączenie do paczki kartki z informacją o pomyłce, numer zamówienia oraz jaką rzecz mamy wysłać.

§7 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi
  w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu wraz z pismem reklamacyjnym.

§8 Warunki techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy.

 1. Komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu.
 2. Przeglądarka internetowa:
 • Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej,
 • Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej,
 • Opera w wersji 9.0 lub nowszej,
 • Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej,
 • Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej,
 • Minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu to 1024 x 768 pikseli.
 • Dostęp do poczty elektronicznej.

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§10 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.